POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA PÀGINA WEB

Dades del propietari de la web

RAÓ SOCIALASSESSORIA DONAIRE SL
NIFB63380430
DOMINIhttps://adonaire.com/
ADREÇA POSTALCr SANT ILDEFONS, 46-48 LOCAL, 08030, BARCELONA (BARCELONA)
ADREÇA ELECTRÓNICAADONAIRE@ADONAIRE.COM
TELÈFON933466802
REGISTRETom: 36411
Foli: 131
Fulla: B288281
Inscripció: 1a
OBJETE SOCIALASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL I ADMINISTRACIÓ DE FINQUES:
Especialitzada en la gestió de petites i grans empreses, administració de finques i la gestió de tot tipus de tràmits amb l’administració pública.

Protecció de dades personals

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ASSESSORIA DONAIRE SL amb NIF B63380430 i domicili social al carrer SAN ILDEFONS, 46-48 LOCAL, 08030, BARCELONA (BARCELONA). A continuació, l’indiquem els aspectes més destacables dels tractaments realitzats:

TRACTAMENTS REALIZATS
Formulari de contacteFinalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds d’informació.
Temps de conservació: Mentre no es retiri el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Origen de les dades: El propi interessat
Tipologia de Dades:
– Dades bàsiques: Nom, E-mail, Telèfon i informació introduïda.
– Dades sensibles: No concorren.
– Dades de caràcter especial: No concorren.
Cessions: Les seves dades podran ser comunicades, en cas de ser necessari,  a Administracions públiques en l’exercici de les seves competències, Forces i cossos de seguretat i Jutjats i Tribunals. Addicionalment, les seves dades poden ser aportades a encarregats del tractament que ens prestin algun servei (enviament  de comunicacions, gestió de la pàgina web o de xarxes socials, còpies de seguretat, etc.).
Transferències internacionals: No se preveu realitzar transferències Internacionals de dades personals fora de l’Espaio Econòmic Europeu.
Elaboracions de perfils: No se preveu realitzar decisions automatitzades , inclosa l’elaboració de perfils, en els termes de la normativa.
Gestió de la pàgina web (cookies tècniques)Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per la funcionalitat de la pàgina web
Temps de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No se preveuen
Transferències internacionals: No es preveu realitzar transferències internacionals de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu.
Elaboracions de perfils: No es preveu fer decisions automatitzades,  inclosa l’elaboració de perfiles, en els termes de la normativa.
Cookies estadístiquesFinalitat: Comprendre com interactuen els  visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació y proporcionat de forma anònima.
Temps de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No se preveuen
Transferències internacionals: No es preveu realitzar transferències internacionals de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu.
Elaboracions de perfils: No es preveu fer decisions automatitzades,  inclosa l’elaboració de perfiles, en els termes de la normativa.
Accions comercialsFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat  y prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis.
Temps de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No se preveuen
Transferències internacionals: No es preveu realitzar transferències internacionals de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu.
Elaboracions de perfils: No es preveu fer decisions automatitzades,  inclosa l’elaboració de perfiles, en els termes de la normativa.
Gestió del compliment normatiuFinalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que e derivin del compliment de la normativa a la qual està sujecte l’entitat
Temps de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No se preveuen
Transferències internacionals: No es preveu realitzar transferències internacionals de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu.
Elaboracions de perfils: No es preveu fer decisions automatitzades,  inclosa l’elaboració de perfiles, en els termes de la normativa.
  

A la vegada, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Drets del interessats

ASSESSORIA DONAIRE SL informa als usuaris que, podran exercir el dret d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

– Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en tal cas, les concretes dades personals tractades i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, origen de les dades, etc.).

– Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplertes. En relació a la pàgina web, sols podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

– Dret a la Limitació de tractament: És el dret a que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits

– Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).

– Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

– Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.

– Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d’un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar.

– Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el seu consentiment, té dret a retirar-ho, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, haurà de complir amb els següents requisits:

• Presentació d’un escrit a l’adreça C/ SANT ILDEFONS, 46-48 LOCAL, 08030, BARCELONA (BARCELONA) (a l’atenció d’ASSESSORIA DONAIRE SL) o bé a través de correu electrònic a l’adreça electrònica ADONAIRE@ADONAIRE.COM

• L’escrit tramès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:

– Haurà d’identificar-se fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se li sol·licitarà que esmeni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.)

– La sol·licitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat (mitjançant una autorització expressa del titular per a exercir els drets personalíssims regulats en la normativa en matèria de protecció de dades personals).

– Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/s que es pretén exercir). Si no fa referència a un tractament concret se li facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.

– Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.

– Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.

– L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

ASSESSORIA DONAIRE SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Així mateix, ASSESSORIA DONAIRE SL l’informa que aquesta pàgina web utilitza cookies de sessió tècniques amb la finalitat de gestionar la sessió de l’usuari que s’elimina quan es tanquen totes les finestres del navegador

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 12 de juliol de 2022